Mange seje og billige e-shops

Der er efterhånden kommet rigtig mange e-shops rundt omkring på internettet. Der er selvfølgelig stadig mange af dem der stadig trænger til en kyndig hånd. De mangler gode søgemaskiner der rent faktisk kan finde de ting man søger efter samt sorterings værktøjer der gør det nemmere at finde de varer man skal bruge.

Sommetider kommer man ind på en webshop der har et hav af produkter men det er umuligt at finde det man skal bruge da deres butik er opbygget totalt ulogisk. Jeg bruger personligt ikke mere en maks 5 minutter på sådan en side da det er møg frustrerende.

Andre webshops har derimod rigtig godt styr på det de laver. Især i hvidevarer, vvs og tøj branchen  er der flere sider der gør det rigtig godt. Tager man sider som Smartguy, WhiteAway og BilligVVS har de alle tænkt rigtig godt over detaljerne. Her har du rig mulighed for at sortere på alle mulige forskellige parametre. På WhiteAway kan du for eksempel sortere på energimærkning skal det være en a, a+ eller en a++ vaskemaskine. Hvor bredt skal produktet være osv. Hos Smartguy har man mærker, størrelser, relaterede produkter og en rigtig god søgemaskine der finder de fleste ting man søger efter.

Billig VVS har på samme måde som de 2 andre en god hjemmeside hvor det er nemt at finde de produkter man søger efter. En side som Toej-online.com der sælger modetøj til kvinder har stadig et stykke vej igen da de både mangler en søgemaskine samt mange forskellige sorterings metoder.

Konkurrencen bliver stadig større og større på nettet så det er vel bare et spørgsmål om tid før man skal have disse muligheder hvis man vil have en smule salg i sin webbutik.